sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Opintomatkalla Raision lapsiperhepalveluissa

Kävimme yhdessä Akaan kaupungin henkilöstön, johdon ja päättäjien kanssa ottamassa oppia Raision perhepalveluista. Opintokäynti liittyi Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämistyöhön, jossa toimin kehittämisen sparraajana. Oppaana meillä oli Raision perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen, perhevalmentaja Mirva Maine ja perhekuraattori Minna Lehtinen.

Raisio sai vuoden 2015 Lastensuojeluteko-palkinnon innovatiivisuudesta, jolla lapsiperheille on tehty mahdollisimman helpoksi pyytää itse apua. Esimerkkeinä tästä ovat perhevalmentajan lainaamismahdollisuus kirjastosta ja nettisivustolla oleva Pyydä apua -yhteydenotto, johon saa vastauksen seuraavan arkipäivänä. Paljon muutakin Raisiossa on toki tehty. Päättäjillä oli rohkeutta siunata ajatus: ”piikki on auki” avopalvelukustannuksiin sen mukaan mitä tarvitaan.

Investoinnit mahdollisimman varhaisen ja oikea-aikaisen tuen saamiseen, ovat vähentäneet kokonaiskustannuksia noin miljoonalla kolmen vuoden ajanjaksolla ja sijoitettujen lasten määrä suhteessa alle 18-lasten määrään on vähentynyt noin 1,5 %:sta nykyiseen noin 0.8 %:iin. Kun perhe, lapsi ja nuori on saanut apua viiveettä, ilman jonotuksia, on se ollut myös vaikuttavaa asiakkaidenkin arvioimana. Usein avuksi on riittänyt yksi tai muutama perhetapaaminen lapsen, nuoren ja perheen arkiympäristössä.

Perinteisissä palveluissa, kuten perheneuvolassa käännettiin jonotus toisin päin: uudelle asiakkaalle aika tarjotaan viiveettä. Ensimmäinen tapaaminen usein jo rauhoittaa tilannetta ja perheen kanssa yhdessä priorisoidaan tarvittavia tukiratkaisuja. Yllätyksellistä on ollut, että useille perheille riittää nopeasti saatu ensikäynti ja optiona mahdollisuus lisäkäynnistä.

Raisiossa on panostettu erityisesti perhepalvelujen brändäämiseen ajatuksella, että on fiksua hakea apua. Ja apua saa viiveettä ja ratkaisuhakuisesti. Kun perhe itse on ajoissa liikkeellä, löytyvät ratkaisut usein helpommin ja kevyemmillä tukitoimilla. Palvelemalla paremmin ja ajoissa, saadaan vaikutuksia. On fiksua myös antaa asiakkaille palvelulupaus. Positiivinen leviää siinä missä negatiivinenkin kuva.

Lapsiperheen lisäksi on myös työntekijöille luotu vastaava Pyydä työpariksi - palvelu. Jalkautuviin palveluihin on tulossa lisähenkilöstöä tälle vuodelle mm. perhevalmentaja, kodinhoitaja, alakoulujen psykiatrinen sairaanhoitaja sekä palveluohjaaja. Yhteisiä työmenetelmiä on koulutettu kaikkien käyttöön, kuten Lapsi puheeksi -menetelmä, jota voidaan käyttää mm.kouluissa ja päivähoidossa. Raisiossa pyritään myös ”yhden asiakassuunnitelman -toimintamalliin”, ja hyvään palvelujen koordinoimiseen. Toiminta onkin jo pitkälti uuden sosiaalihuoltolain periaatteiden mukaista. Lastensuojelun piirissä on ne, jotka lain mukaan ovat juuri lastensuojelullisen tuen tarpeessa.     

Keskeisiä havaintoja Raision onnistumisesta:
-       tietoa avun mahdollisuuksista tulee tarjota ymmärrettävällä tavalla ja kielellä
-       avun pyytämisen oltava helppoa
-       apua tarjotaan viiveettä ilman jonotusta
-       apua saa siellä missä sitä on luontevaa saada: jalkaudutaan, verkostoidutaan yhteistyöhön  
-       avuksi kehitetään juuri sitä, mikä tuntuu luontevalta ratkaisulta pulmiin: kuten on toteutettu esimerkiksi pop up-palveluina lapsille ja nuorille läksyvalmennus, yhteisöllistä aluetoimintaa mm. maahanmuuttajien perheiden parissa koulujen ja päivähoidon lasten ja perheiden tarpeisiin, perheklinikka-toimintaa, ja erilaisia ryhmiä.

Kehitysprosessin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat:
-          kaikille yhteinen toimintakenttä ja tarina: ”jotta jokainen lapsi voisi kasvaa turvallisessa kodissa”
-          yksinkertainen yhteinen strategia: ”yhdessä oikeaan aikaan”, miten oma työni liittyy yhteiseen tarinaan  
-          johtamiseen ja johtamisen kautta tukea: tiimiajattelua, luottamusta, yhteistä työtä
-          tekemällä ja rohkeasti kokeilemalla myös uusia keinoja käyttöön
-          joustavuus
-          työn organisoiminen asiakkaiden tarpeiden mukaan

Kehitys Raisiossakin jatkuu mm. moniammatillinen perhevalmennusklinikka-toimintaa edelleen kehitetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Myös perhetyötä ollaan kehittämässä edelleen, samoin perheiden ja lasten tukea erotilanteissa tulee vankistaa, ja pohditaan lastensuojelutyössä nyt käytössä olevan tiimijaon perusteita.

Palkinto meni kyllä oikeaan osoitteeseen! -kiitos Mikko, Minna ja Mirva opastuksestanne. Ja saimme luvan myös laittaa heille lisäkysymyksiä "pyydä apua"-periaatteella. 

Bussissa vielä odottavalla mielellä -menomatka Raisioon.      

Neuvonpidossa perusturvajohtaja Elina Anttila ja Raision perhekuraattori Minna Lehtinen. Selin perusturvalautakunnan puh.johtaja Harri Rantala keskustelemassa perhevalmentaja Mirva Maineen kanssa.


Raision perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen kuvaa muutostalkoiden periaatteita.


Kun on investoitu oikea-aikaiseen apuun ja avopalveluihin, on kokonaiskustannukset vähentyneet. 

Artikkelin tekstin kokosi Sirkka Rousu. 

keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Oppia Nurmijärven mallista Akaan Lapsiperhe-foorumissa

Akaan ensimmäiseen Lapsiperhe-foorumiin kokoontui vajaa 40 eri alojen ammattilaista ja muutama päättäjäkin oli mukana.  Seuraava Lapsiperhe-foorumi on syksyllä.Lapsiperhe-foorumissa kuultiin ajankohtaisista muutoksista lainsäädännössä: 1.4.2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jonka tavoitteena on parantaa lapsiperheiden erilaisen tuen saantia kuten kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilöilö tai tukiperhe, vertaisryhmätoimintaa.  Myös päivähoitolaki muuttuu 1.8.2015 ja on jatkossa nimeltään varhaiskasvatuslaki, jonka sisältöä tullaan uudistamaan vielä lakiuudistuksen toisessa vaiheessa. Jokaisen lapsen kanssa tullaan laatimaan varhaiskasvatussuunnitelma -Vasu. Kasvatuskumppanuutta myös edelleen kehitetään.  
Lapsiperhefoorumin pääesityksessä Olli Laiho kuvasi varhaisen avoimen yhteistyö-ajattelua ja toimintamallia sekä Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua sekä suunnitelman keskeistä sisältöä.


Yksinkertaiset yhteiset toimintaperiaatteet.


Sitä tehdään, mikä on lapselle, nuorelle ja perheelle tärkeää.

Voit tutustua perusturvajohtaja Elina Anttilan ja päivähoidon johtaja Anneli Säterin esityksiin Akaan Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeen nettisivuilla - tässä linkki. -oikeassa palkissa 20.4.2015 lapsiperhe-foorumi.

Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta esitteli hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu, jonka esitys löytyy samoin Akaan nettisivuilta, kuten myös pääpuhujan Olli Laihon esitys.